Hva sier egentlig Norkirkens folk om menigheten og veien videre?

Hva sier egentlig Norkirkens folk om menigheten og veien videre?

Takk til alle dere som svarte på vårens spørreundersøkelse. Her kan dere lese hva menigheten har svart.

Bakgrunn

Vi er i gang med nytt strategiarbeid, altså se på hvordan vi ønsker menigheten skal utvikle seg de neste årene. I den forbindelse har det vært viktig for oss i styre og pastorteam å både analysere hvor vi er nå, men også høre hva folk som går i Norkirken ønsker. Som et tiltak i dette ble det derfor sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmer, til deltakere på gudstjenesten 17.3 og påminning gjennom FB gruppen «Vennesla bedehus».

Det kom inn 79 svar, det er vi fornøyde med! 86% av de som svarte går regelmessig, dvs minst en gang i måneden, på gudstjeneste i Norkirken. 76% av de som svarte var i aldergruppen 40-69 år. 13,9 % av svarene kom fra aldergruppen 20-39 år. Vi skulle gjerne sett at dette siste tallet var noe høyere.

I spørreundersøkelsen var det spørsmål som skulle bes- vares med gradering på en skala og det var et åpent punkt der man kunne skrive det man ville. Det var også spørsmål der folk skulle svare med sine egne ord. I etterkant brukte vi noe tid på å gruppere synonymer for å få frem svarene tydelig i ordskyer.

Hva kjennetegner menigheten vår, som du synes er viktig å bevare?

(Se ordskyen i toppen av artikkelen)

Dette var et av spørsmålene som ble stilt. Her svarer Norkirkefolket at de viktigste områdene de vil ha med videre er arbeid for barn og ungdom, musikkarbeidet, fokus på å samle generasjonene, bevare verdiene og engasjere oss utover.

Når det gjelder ordet verdier brukes ord som «Bibelen, verdier og verdidokument». Og svarene gir oss grunn til å tolke et tydelig signal og støtte til Norkirkens og Normisjons verdigrunnlag og teologiske ståsted. Folk bruker også ulike ord for å beskrive det relasjonelle. Som «åpen, inkluder- ende, trygghet, varme, god, vennskap, omsorg». Samlet sett viser dette at mange trives, opplever Norkirken som en god menighet å være i, og der man også ønsker at nye skal møtes på denne måten.

Eksempler på hva folk skriver: Bibeltroskap, varme relasjoner, alle generasjoner, fokus på å nå nye, ærlige liv. Mange engasjerte, mye god aktivitet og glede! En menighet med et godt hjerte! Bibelske verdier, fokus på familie, inspirerende undervisning, verdidokument!

Hva ønsker du å se mer av de neste årene?

Hva sier egentlig Norkirkens folk om menigheten og veien videre?

Som tidligere kommentert, er det flest i aldergruppen 40-69 som har svart. Det kan forklare at ordet voksne kommer høyt opp. Det er en god del som har kom- mentert at de ønsker at tilbud for voksne fortsetter og utvides. Men ikke på bekostning av det andre.

Eksempel: At menigheten ikke bare er rettet mot barnefamilier, men litt mer for flere. Fortsette med søndag klokken 19 (evnt tidligere) med mer voksen tema. Mye i menigheten er barneretta. Godt med noe som ikke er det.

Forkynnelse og undervisning er viktig moment for mange. Her brukes støtteord som «god, inspirerende, oppbyggende, oppmuntrende, livsnær, begripelig budskap, aktuell, bibeltro, utfordrende, ikke fokusere på det som er tungt, samtaletale, grill en kristen». Engasjement brukes også av mange. Både for å beskrive ønske om at flere bidrar i ulike tjenester, men også som en beskrivelse av trosliv og nød for at nye skal få møte Jesus.

Så er gudsnærvær også et ord som må forklares litt mer. Dette er alle de som ønsker enda mer fokus på Jesus, Guds ledelse, bønn, tilbedelse mm. Eksempel: At enda flere blir satt i brann for Jesus. Få en hunger etter Guds ord. Berørelse fra Gud, flere tørre å stå frem.

Hvis menighetens årlige inntekter plutselig økte med en million kroner, hva ville det være viktig å bruke pengene på?

Hva sier egentlig Norkirkens folk om menigheten og veien videre?

Et veldig tydelig, og ikke uventet svar. De fleste som har svart kommenterer at de ønsker et nytt bygg, men noen snakker også om oppussing av nåværende bygg. Barn og ungdom handler i svarene om mer ressurser til ansatte og tilrettelegging av aktiviteter og bygg. Misjon handler om personell som sendes ut, om å nå ut med evangeliet og støtte misjonsprosjekter. Og de som har nevnt Hjerterom har mest fokusert på å ansette en omsorgs/miljøarbeider og sikre fortsettelse av driften.

Vi tror Bibelen viser oss at vi skal ha fokus på tre retninger i menigheten; opp til Gud, inn til hverandre i fellesskapet og ut til andre.

I denne delen av spørreundersøkelsen bad vi de som svarte å gradere i hvor stor grad man opplever at vi har dette fokuset ( 1= liten grad. 10= stor grad) Her lå hoved- vekten av svarene på 7,8 og 9 på de to første. Mens i hvor stor grad vi har fokus ut til andre var noe mer spredt, og med en topp på 6.

Veien videre

Sammen med spørreundersøkelsen har vi også sett på ulike faktatall og i referater fra styre- og stabsmøter for å huske hva vi har vært opptatt av og brukt tid på de siste årene. Alt dette har til sammen gitt oss et visst statusg- runnlag, og signaler fra menigheten om veien videre. I slut- ten av mai skal styre, pastorteam og mellomlederteamene samles.

Da skal vi både be, tolke og prøve å gi noe retning videre. Hva gjør vi? Hva gjør Gud? Over sommeren er planen at arbeidet med strategi så skal fortsette, også på menighetsmøter vil dette måtte bli en sak.

Powered by Cornerstone